1. Mr. D. Periyanayagam
  2. Mr. S. Simon
  3. Mr. M. Maria Vincent
  4. Mr. T.O. John
  5. Mr. J. Antony Pragasam
  6. Mr. S. Sundar Rajan
  7. Mr. Karuna Moorthy
  8. Mrs. Anthoniammal
  9. Mrs. Amalorpavamary